ЗАВХАН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНД ХИЙХ ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

                                                                 БАТЛАВ

                 МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ЕРӨНХИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА                                         Н.ЦАГААНХҮҮ

 

ЗАВХАН АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2019 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

 

Мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас 2019 оныгИРГЭН ТӨВТЭЙ, ҮР ДҮНД ЧИГЛЭСЭН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ”жил болгож, энэ хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлж байна.

 

Xэрэгжүүлэх арга хэмжээ /ямар бодлогын баримт бичигт тусгагдсан зорилт, арга хэмжээ/

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт

Хугацаа

/сар, улирал/

Хариуцах 

нэгж, ажилтан

Суурь түвшинбуюу өмнөх оны үзүүлэлт

Тухайн жилийн хүрэхтүвшин,

үр дүнгийн үзүүлэлт

Нэг. “Эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах нөхцөл, боломжийг бүрдүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

1.1.Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын чиглэлээр

1

1.1.1.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтаар Обьектын эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн нийт 278объектод 10 хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт  хяналт шалгалт хийнэ.

                

 

1.Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 62.26%

2.Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлт:

-албан шаардлага /37%/

-Торгууль барагдуулалт 93%

Нөхөн төлбөрийн барагдуулалт 81% 

3.Гүйцэтгэлийн шалгалтаар хяналтын хуудасны зөрчил арилгуулалт 23.24% 

4.Гүйцэтгэлийн шалгалт  89%

5.Хяналт шалгалтанд хамрагдсан обьектод их эрсдэлтэй обьектын эзлэх хувь 37.7%    

 

1.Хяналт шалгалтанд хамрагдсан обьектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн хяналтаар 5 хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.

2.Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг 5 хүртэл дунктээр нэмэгдүүлнэ. /албан шаардлага, торгууль нөхөн төлбөр/

3.Зөрчил арилгуулалтын түвшинг 5 хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.

4.Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын түвшинг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.

5.Хяналт шалгалтанд харагдсан обьектод их, дунд эрсдэлтэй обьектын эзлэх хувийг 3 хүртэл пунктээр бууруулсан байна.

6.Хяналт шалгалтын ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр олон нийтэд мэдээлж, боловсруулж хүргүүлсэн мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг зөвлөмжийн төрөл, тоо, хэмжээ. Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно.

1-3 дугаар улирал

ЭМБХХХ

 

2

1.1.2.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.2 дэх заалтынхүрээнд:Эрүүл мэнд боловсрол хүнсний хяналтын хэлтэсээс аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг  эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 96обьектод зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ.

 

1.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан обьектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 56.1% 2.Зөвлөмжийн биелэлт  /78%/

3.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд шалгуулагч этгээдийн хяналтын чиглэлээр давхардалтай тоогоор 125 обьект хамрагдснаас эрсдэлийн түвшин буурсан  79%

4.2018 онд зөвлөн туслах үйлчилгээний биелэлт 98.43%

 

1.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан обьектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн хяналтаар 5 хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.

2.Зөвлөмжийн биелэлтийг 5 хүртэл дунктээр нэмэгдүүлнэ.

3.Обьектын эрсдэлийн түвшин буурсан байна.

4.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно.

 

 

1-3 дугаар улирал

 

 

ЭМБХХХ

 

3

1.1.3.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.7 дэх заалтынхүрээнд:Хүний амь нас эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд хор, хөнөөл учруулж болзошгүй хүчин зүйлс байгаа эсэх, түүний шалтгааныг судлан тогтоох  зорилгоор 18 асуудлаар  тандалт судалгаа хийнэ.

2018 онд 14 асуудлаар тандалт судалгаа хийгдэж 414 аж ахуйн нэгж, байгууллагыг хамруулж, судалгаа мэдээллийн сан үүссэн байна.

2019 онд хийгдэх тандалт судалгааны суурь судалгаа байхгүй.

1.Тандалт судалгаагаймгийн хэмжээнд зохион байгуулан дүнг даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж хурлын шийдвэр гаргуулсан байна.

2.Тухайн асуудлаарсуурь үзүүлэлт, судалгаа, мэдээллийн сантай болсон байна.

3.Тандалт судалгаанд хамрагдсан байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэний тоо байна.

4.Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

5.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар үр дүнг тооцно.

1-3 дугаар улирал

ЭМБХХХ

4

1.1.4.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.7 дэх заалтынхүрээнд:Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд учруулж буй хор нхөнөөлийг хянах, бууруулах зорилгоор Эрүүл мэнд боловсрол хүнсний хяналтын  чиглэлээр 8асуудлаар  хяналт шинжилгээ хийнэ.

2018 онд 8  асуудлаар хяналт шинжилгээ хийгдэж  аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.

1.Үйлдвэрлэл үйлчилгээний газруудаас бүтээгдэхүүний дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулах ажлыг холбогдох дүрэм журмын хүрээнд явуулж, дүнг даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын шийдвэр гаргуулсан байна.

2. Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлээр олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс  урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

3.Шилэн хяналтын цахим  мэдээллийн сангаар үр дүнг тооцно.

 

 

1-3 дугаар улирал

 

 

ЭМБХХХ

5

1.1.5.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.8 дэх заалтынхүрээнд:Болзошгүй эрсдэлээс сэргийлэх, зөрчил дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор 21  асуудлаарурьдчилан сэргийлэх хяналт хэрэгжүүлнэ.

2018 онд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох хяналт шалгалт 20 асуудлаар хийгдэж, 233 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хамрагдсан байна.

1.Шалгуулагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг төлөвлөгөө, удирдамжид заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

2.Хяналт шалгалтын явцад шаардлага хангаагүй эсхүл сэжигтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрвэл дээж авч, холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгана.

3.Хяналт шалгалтын явцад хууль бус үйл ажиллагааны талаарх мэдээлэл нотлогдсон тохиолдолд олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.

6.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно.

 

 

1-3 дугаар улирал

 

 

ЭМБХХХ

6

1.1.6.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.9 дэх заалтынхүрээнд:Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эхлэхээс өмнө аюул, эрсдэлийг хянах зорилгоор 11 чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулна.

2018 онд иргэн ААНБ-ын ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу эрсдэлийг хянах зорилгоор17чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулсан.

Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эхлэхээс өмнөаюул, эрсдэлийг хянах зорилгоор11чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулсан байна.

1-4 дүгээр улирал

ЭМБХХХ

7

1.1.7.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.10 дэх заалтынхүрээнд:Нийтлэг зөрчил, дутагдлыг арилгах зорилгоор ЭМБХХХэлтэсээс  салбарын  20 сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу  зохион байгуулна.

2018 онд 14 сэдвээр сургалт зохион байгуулж,155 аж ахуйн нэгж, байгууллага, 769 иргэн, 566 ажилтанг хамруулан орон нутгийн телевизээр 6, вэб сайтаар 20 удаа мэдээлэл өгч, нийгмийн сүлжээнд 25 төрлийн постер байршуулж, 2 төрлийн захидал 2667ш,  8 төрлийн зөвлөмж 325ш,  25 төрлийн 300ш гарын авлага, сэрэмжлүүлэгийг түгээсэн.

1.Сургалтыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

2.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг ашиглан сургалтыг олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэж сурталчилсан байна. 

3.Сургалтаар ном, гарын авлага, зөвлөмж хэвлэж түгээсэн байна.

4.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд мэдээллээ оруулсан байна.

1-3 дугаар улирал

ЭМБХХХ

 

1.2.Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын чиглэлээр                                                                                                            

8

1.2.1.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Объектын эрсдэлийн ангиллыг үндэслэн их, дунд эрсдэлтэй үнэлэгдсэн209 объектод 12 хяналтын чиглэлээр хяналт шалгалтыг хийнэ.

 

 

1.Хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 72.13%;

2.Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлт 

-     албан шаардлага 37%;

-     торгуулийн барагдуулалт 93%;

-     нөхөн төлбөрийн барагдуулалт81%;

3.Гүйцэтгэлийн шалгалтаар хяналтын хуудасны зөрчил арилгуулалт 27.1%;

4.Гүйцэтгэлийн шалгалт 89%;

5.Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектод их эрсдэлтэй объектын эзлэх хувь 15,1 дунд эрсдэлтэй объектын эзлэх хувь 42.7 байна.

 

1.Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг гүйцэтгэлийн хяналтаар 5 хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.

2.Улсын байцаагчийн гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг 5 хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ. /албан шаардлага, торгууль, нөхөн төлбөр/

3.Зөрчил арилгуулалтын түвшинг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.

4.Гүйцэтгэлийн хяналт шалгалтын түвшинг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.

5.Хяналт шалгалтад хамрагдсан объектод их, дунд эрсдэлтэй объектын эзлэх хувийг 3 хүртэл пунктээр бууруулсан байна.

6.Хяналт шалгалтын ажлыг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж, боловсруулж хүргүүлсэн мэдээлэл, сэрэмжлүүлэг, зөвлөмжийн төрөл, тоо хэмжээ.

7.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно.

 

 

 

 

 

 

1-3 дугаар улиралд

 

 

 

 

 

БОДБХХХ

9

1.2.2.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.2 дэх заалтынхүрээнд:Аж ахуйн нэгж байгуулагуудыг  эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор 12 хяналтын чиглэлээр 89зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлнэ.

1.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан объектын хууль сахин мөрдөлтийн түвшин 79.4%;

2.Зөвлөмжийн биелэлт 78.3%;

3.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд шалгуулагчийн эрсдэлийн түвшин буурсан  53%

2018 онд зөвлөн туслах үйлчилгээний биелэлт 95%-тай байна.

1.Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан хууль сахин мөрдөлтийн түвшинг 5хүртэл пунктээр нэмэгдүүлнэ.

2.Зөвлөмжийнбиелэлтийн хувийг 5 пунктээр нэмэгдүүлнэ.

3.Объектын эрсдэлийн түвшин буурсан байна. Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар гүйцэтгэл, үр дүнг тооцно.

 

1-3 дугаар улиралд

 

 

БОДБХХХ

 

10

1.2.3.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.6 дэх заалтынхүрээнд:Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд хор, хөнөөл учруулж болзошгүй хүчин зүйлс байгаа эсэх, түүний шалтгааныг судлан тодорхойлохзорилгоор 16 асуудлаар тандалт судалгаа хийнэ.

 

2018 онд 5 асуудлаар тандалт судалгаа хийгдэж, 32 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулж, судалгаа, мэдээллийн сан үүссэн байна.

2019 онд хийгдэх тандалт судалгааны суурь судалгаа байхгүй

4.Тандалт судалгааг улсын хэмжээнд зохион байгуулж, дүнг дэд даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын шийдвэр гаргуулсан байна.

5.Тухайн асуудлаар суурь үзүүлэлт, судалгаа, мэдээллийн сантай болсон байна.

6.Тандалт судалгаанд хамрагдсан аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний тоо

7.Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна. Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар үр дүнг тооцно.

2-10 дугаар сард

 

БОДБХХХ

 

11

1.2.4.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.7 дэх заалтынхүрээнд:Хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд учруулж буй хор, хөнөөлийг  хянах, бууруулахзорилгоор 1 асуудлаар хяналт шинжилгээ хийх

 

 

2018 онд 39 асуудлаар хяналт шинжилгээ хийгдэж, 48 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулсан байна.

 

1.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудаас бүтээгдэхүүний дээжийг лабораторийн шинжилгээнд хамруулах ажлыг холбогдох дүрэм журмын хүрээнд явуулж, дүнг дэд даргын зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж, хурлын шийдвэр гаргуулсан байна.

2.Шаардлагатай бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр олон нийтэд мэдээлж, эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авна.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн сангаар үр дүнг тооцно.

 

9 дүгээр сард

 

   БОДБХХХ

 

12

1.2.5.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.8 дэх заалтынхүрээнд:Болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан  сэргийлэх, зөрчил, дутагдал, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох зорилгоор 23асуудлаар урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх

 

2018 онд эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль бус үйл ажиллагааг таслан зогсоох хяналт шалгалт 9 асуудлаар хийгдэж, 60 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэн хамрагдсан байна.

 

1.Шалгуулагч этгээдийн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, үйл ажиллагаанд урьдчилан сэргийлэх хяналтыг төлөвлөгөө, удирдамжид заасны дагуу хэрэгжүүлнэ.

2.Хяналт шалгалтын явцад шаардлага хангаагүй эсхүл сэжигтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрвэл дээж авч, холбогдох хууль тогтоомжид заасны дагуу арга хэмжээ авч, зөрчлийг арилгуулсан байна.

4-10 дугаар сард

БОДБХХХ

13

1.2.6.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.9 дэх заалтынхүрээнд:Үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эхлэхээс өмнөаюул, эрсдэлийг хянах зорилгоор12чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаа явуулах

 

2018 онд 3 чиглэлээр баталгаажуулах үйл ажиллагаанд хамрагдаж дүгнэлт, тусгай зөвшөөрөл гаргуулах аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хянаж баталгаажуулан, дүгнэлт гаргасан байна.

Холбогдох хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын шаардлагад нийцсэн бараа бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ нэмэгдсэн байна.

 

2-9 дүгээр сард                                                                                                                                                                                    

БОДБХХХ

14

1.2.7.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.10 дэх заалтынхүрээнд:Нийтлэг зөрчил, дутагдлыг арилгах зорилгоор салбарын 15сургалтыг зохион байгуулах

 

2018 онд 10 сэдвээр сургалт зохион байгуулж, 68 аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэнийг хамруулж, 85гаруй гарын авлага, 92 зөвлөмж, сэрэмжлүүлэг, боловсруулж түгээсэн байна.

 

1.Сургалтыг төлөвлөгөөнд заасан хугацаанд чанартай, үр дүнтэй зохион байгуулсан байна.

2.Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, олон нийтийн сүлжээний сувгуудыг ашиглан сургалтыг олон нийтэд хүртээмжтэй хүргэж сурталчилсан байна. 

3.Сургалтаар ном, гарын авлага, зөвлөмж хэвлэж түгээсэн байна.

4.Шилэн хяналтын цахим мэдээллийн санд мэдээллээ оруулсан байна.

3-9 дүгээр сард

БОДБХХХ

Хоёр. “Хүн, мал, амьтны гоц халдварт өвчин, ургамлын хорио цээртэй зүйлс хил дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээний чадавхыг сайжруулах, импорт, экспортын барааны аюулгүй байдлыг ханган, гадаад худалдаа эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

15

 

 

 

 

 

 

2.1.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.1 дэх заалтынхүрээнд:Олон улсад шуурхай болон тогтмол мэдээлэх хүний хөл хориот өвчин улсын хилээр дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах чадавхыг дээшлүүлэх ажлыг зохион байгуулах 

2018 онд улсын хилээр орсон 6726 зорчигчдын биеийн байдалд тандалт хийж, ОХУлсын гүнээс ирсэн 500 гаруй зорчигчоор эрүүл мэндийн асуумж судалгааг бөглүүлэх явцад хүний хөл хориот өвчин гараагүй болно.

Монгол улсад мөрдөгдөж байгаа салбарын хууль тогтоомж, Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм, Монгол улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенцийн хэрэгжилтийг хангуулахаар Олон улсад шуурхай болон тогтмол мэдээлэх  хүний хөл хориот өвчин хил дамжин халдварлахаас урьдчилан сэргийлж, халдварт өвчний үед хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлын төлөвлөгөөнд тодотгол хийж ажиллана.

 

 

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

16

2.2.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.2 дэх заалтынхүрээнд:Хил, дамжин халдварлах эрсдэл бүхий мал, амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлж, хилээр нэвтрүүлж буй мал, амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүнд мал эмнэлэг, хорио цээрийн хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулах

 

Мал амьтны гоц халдварт өвчин хил дамжин тархаагүй.

Улсын хилээр нэвтэрсэн 700 гаруй тээврийн хэрэгсэл, 2200 зорчигчдыг   мал эмнэлгийн хяналт шалгалтанд хамрууллаа.

 Импорт: 3 ААНэгжийн 10 тн хонины ноос, 1,1 тн ямааны ноолуур, 221,5 тн малын тэжээлд хяналт шалгалт хийлээ. Мөн ОХУ-аас малын тэжээл импортлох хүсэлт гаргасан “Шонхор фүүдс”ХХК-ны малын тэжээлийн дээжийг МХГ-ын итгэмжлэгдсэн лабораторийн шинжилгээнд хамруулж 1 улсын байцаагчийн дүгнэлт гаргалаа.

 Экспорт: 1 ААН, 1 иргэний 2 ширхэг нохойн гөлөг, 18 тн хонины махнаас   дээж аван лабротарийн шинжилгээнд бүрэн хамруулан 1 улсын байцаагчын дүгнэлт гарган  ажиллалаа.

Улсын хилээр импортлох, экспортод гарах  мал, амьтан тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг лабораторийн  шинжилгээнд бүрэн хамруулан эрсдэлийг тооцон, мөн  мал, амьтны гоц халдварт өвчнин хил дамнан тархахаас урьдчилан сэргийлж, хяналт тавин ажиллана.

 

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

17

2.3.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.3 дэх заалтынхүрээнд:Хилээр нэвтрүүлж буй ургамал, ургамлын гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, ургамал хамгаалах бодист хорио цээр, аюулгүй байдлын хяналт шалгалт хийх ажлыг зохион байгуулж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах

2018 онд 825 тээврийн хэрэгсэл, 3376 зорчигчийг хяналтанд хамрууллаа. 22 ААН, 8 иргэний импортлосон нийт 538,05 тн ургамал тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүнд, ААНэгжид олгосон 11 импортын мэдэгдлийг үндэслэн 11 ширхэг хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийлээ. Үүнээс 460.0 тн хивэг, 60.0 тн овъёос, хүнсний цагаан будаа 9.05 тн,  төмс 9.0 тн импортлогдсон.

Ургамлын хорио цээтэй зүйлс улсын хилээр нэвтрэх   аюулгүй байдалд хяналт шалгалт хийж, зөрчил дутагдал гарах тал дээр хяналт тавьж ажиллах, зөрчил дутагдал илэрсэн бол зөрчил дутагдлыг арилгуулан ажиллана.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

18

2.4.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.4 дэх заалтынхүрээнд:Импортын хүнсний болон бусад бараанд хүнсний чанар, стандартын хяналт тавих,   илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах

1.Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний талаархи хууль, тогтомжийн хэрэгжилт 82.0 хувьтай байна.

2.2018 онд  27 удаагийн хяналтаар  3 ААН-ийн 0.3 тн импортын боловсруулсан хүнсийг хяналт шалгалтад хамруулж,үүнээс тээвэрлэлтийн горим зөрчсөн  45(19.5%) байсан бөгөөд  хаяг шошго, чанар, аюулгүйн шаардлага хангаагүй зөрчил илрээгүй.

Импортын хүнсний бүтээгдэхүүний талаарх хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн хувийг нэмэгдүүлсэн байна.

2.Хилээр нэвтрүүлсэн чанар,аюулгүй байдлын  баталгаатай хүнсний бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэн ажиллана.

 

 

Жилдээ

 

 

 

 

ЭИХХЦХХ

19

2.5.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.6 дэх заалтынхүрээнд:Улсын хил дээр цацрагийн хяналтын төхөөрөмжөөр хяналт шалгалт хийж,цөмийн болон цацраг идэвх бодис хууль бусаар нэвтрэхээс урьдчилан сэргийлэх.

Цөмийн болон цацраг идвэхт бодис хууль бусаар хилээр нэвтрэх, болзошгүй аюулаас урьдчилан сэргийлж, шаардлагатай нөхцөл үүссэн үед хууль журмын дагуу ажиллаж, цацрагийн хяналтын тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаа, бүрэн бүтэн байдлыг анхааран ажиллалаа.Тайлан мэдээг сар бүрийн 05 өдөр явуулж байна. “ Азийн сайд нарын II бага хурлыг зохион байгуулах үеэр хилээр нэвтэрч буй бараа бүтээгдэхүүний цацрагийн хяналтаар зөрчил илрээгүй” мэдээг ЦЦХГ-т явуулсан.

Багаж тоног төхөөрөмжийн засвар үйлчилгээ хийгдсэнээр цацрагийн тоног төхөөрөмж хэвийн ажиллагаатай болгох.

“Цөмийн энергийн тухай” хууль, ЦЦХГ-ын даргын 464 тоот тушаалаар батлагдсан” Монгол улсын хилээр нэвтэрч буй бодис бараа бүтээгдэхүүнд тавих цацрагийн хяналтын чиглэлээр ажиллах журам”-ыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

20

2.6.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 2.6 дэх заалтынхүрээнд:Хилийн боомтоор нэвтэрч буй тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйжүүлэлтийг журмын дагуу хийх.

2018 онд хилээр орсон 1677 тээврийн хэрэгсэлд ариутгал халдваргүйжүүлэлтийг (шүрших, туулуулах, хуурай) аргаар журмын дагуу хийж 2.138.0 мянган төгрөгний ариутгалын хураамжийг хураан авч төрийн сангийн дансанд төвлөрүүлсэн.

Тээврийн хэрэгсэлд халдваргүйжүүлэлт тогтмол хийгдэж,халдварт өвчин дамжин тархахаас урьдчилан сэргийлэн ажиллана.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

21

 

 

 

 

2.6.Байгууллагын дунд хугацааны төлөвлөгөөний 5.2;

Импортын химийн хорт болон аюултай бодист хяналт хийх  ажлыг зохион байгуулах, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах

Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, тээвэрлэх үеийн шаардлагын хэрэгжилтийг зохион байгуулан ажилласан.

 

 

Химийн хорт болон аюултай бодисыг импортлох, тээвэрлэх үеийн шаардлагын хэрэгжилтийг нэмэгдүүлсэн байна.

 

 

 

 

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

22

2.7.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Хил,хорио цээрийн хяналт, шалгалтыг батлагдсан хяналтын хуудсаар хийж, хяналт шалгалтын бүртгэж, тайлан мэдээг гаргах.

2018 онд нийт 18 хяналтын хуудсаар хяналт шалгалт хийсэн байна.

Хяналтын хуудасны ашиглалт түүнд заагдсан хуулийн заалтууд бүрэн хэрэгжинэ.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

23

2.8.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Импортын хүнсний их,дунд эрсдэлтэй бүтээгдэхүүнийг шинжилгээнд хамруулах,

Импортын их,дунд эрсдэлтэй хүнсний бүтээгдэхүүнийг аймгийн МХГ-ын микробиологи,химийн лабораторийн шинжилгээнд 19 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг хамруулсан

Импортын хүнс,ургамлын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний  аюулгүй байдал хангагдан ажиллана.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

24

2.9.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулахад  дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх.

Эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, эрсдлийг бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор нийт 25 объктод 5 хяналтын чиглэлээр 500 гаруй зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлсэн

Зөвлөн туслах үйлчилгээнд хамрагдсан хууль сахиулах түвшинг 3  хүртлэх пунктээр нэмэгдүүлнэ.

Зөвлөмжийн биелэлийн хувийг 3 хувиар нэмэгдүүлнэ.

Обектын эрсдэлийн түвшин буурсан байна.

Жилдээ

ЭИХХЦХХ

25

2.10.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 1.1 дэх заалтынхүрээнд:Мал,амьтан,ургамал,тэдгээрийн гаралтай түүхий эд,бүтээгдэхүүнд импортын мэдэгдэл олгох.

 

Малын тэжээл, цагаан будаа, төмс хүнсний ногоо импортлох хүсэлтэй ААНэгжүүдээс ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу амьтан ургамал, бүтээгдэхүүний импортын мэдэгдэл 22 ширхэгийг бичиж, 11 ААНэгжид олгож 90000 төгрөгийн хураамжийг зохих дансанд тушаасан.

Импортын амьтан ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын баталгаа хангагдана.

Жилдээ

 

ЭИХХЦХХ

Гурав. “Хяналтын байгууллагын хүнс болон эмийн аюулгүй байдлыг хангуулах үйл ажиллагааг хараат бус, үнэн бодит шинжилгээний дүнгээр баталгаажуулж, дэмжлэг үзүүлэх” зорилтыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээ:

26

3.1.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.1 дэх заалтынхүрээнд:Лабораторийн үйл ажиллагааг MNS/ISO IEC 17025:2018 стандартын дагуу үндэсний түвшинд нийцүүлж, итгэмжлэлийн хүчин төгөлдөр байдлыг хангаж ажиллана.

 

MNS ISO/IEC 17025:2018“сорилтын болон шалгалт тохируулгын лабораторийн чадавхид тавигдах ерөнхий шаардлага” стандартын шилжилтийн төлөвлөгөөг гарган СХЗГ-т хүргүүлсэн.                                                    

Сорилтын дүнг газрын даргаар баталгаажуулан ажиллахаар өөрчлөлт оруулсан.Додоод аудитын хөтөлбөр төлөвлөгөө 2018.03.15 нд   газрын даргаар батлуулсан.

Хими, хор судлалынлабораторийн pH-метр, рефрактометр, спектрофотометр, поляриметр, жингийн туухай гэсэн  нэр òºðëèéí áàãàæèéã áàòàëãààæóóëñàí.

Лабораторийн MNS/ISO IEC 17025:2018 стандартын дагуух итгэмжлэлийн магадлан хяналтын үнэлгээнд амжилттай оролцох

Чанарын гарын авлага, стандарт ажлын зааврууд, лабораторийн зохистой дадлын зөвлөмжүүдийг боловсруулж, нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байх

 Дотоод  чанарын хяналтын төлөвлөгөөг батлуулан хэрэгжүүлж удирдлагын дүн шинжилгээ хийсэн байна.

Дотоод аудитыг хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлэх

Лабораторийн багаж, тоног төхөөрөмжийг ээлжит баталгаажуулалтанд хамруулан ажиллах

 

Жилдээ

 

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

27

3.2.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.2 дэх заалтынхүрээнд:MNS/ISO IEC 17025:2018 стандартын дагуу лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтыг өргөжүүлнэ.

Консерволсон ногоонд хүчиллэг, хоолны давс, pH, хуурай бодис, чихэрлэг тодорхойлох арга  MNS 0358-1:1989, ºíäãºíä øîõîéí á¿ðõ¿¿ë, øàð, öàãààí óóðàã MNS 3244:89,Хөх тариан гурил шинжлэх арга: Залаат үр тариа, түүний тээрэмдэлтийн бүтээгдэхүүн. Ерөнхий үнслэг тодорхойлх арга  MNS ISO 2117:2000, Цардуулын агуулгыг тодорхойлох арга  MNS 2134:87, Паразит дүгрэг хорхойг илрүүлэх арга /MNS 2786:1979/зэрэг үзүүлэлтүүдээр итгэмжлэлийн хүрээг сунгасан.

Лабораторийн итгэмжлэлийн хүрээний тодорхойлолтыг хими, хор судлал, микробиологийн 5-аас доошгүй үзүүлэлтээр өргөжүүлэх

Таримал үр хорио цээрийн лабораторид өвчин хортон тодорхойлох шинжилгээгээр итгэмжлэл авах

Лабораторийг итгэмжлүүлэх хүрээнд бэлтгэл ажлыг ханган ажиллах

 

 Жилдээ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

28

3.3.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.3 дэх заалтынхүрээнд:Үндэсний чанарын хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

Амьтан, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн дэх хувиргасан амьд организм, үлдэгдэл бодисыг илрүүлэх, шинжилгээний сүүлийн үеийн арга аргачлалыг судлан  шинжээчийг энэ чиглэлээр 2019 онд сургахаар Газрын даргад танилцуулан төлөвлөгөөнд тусгуулсан.

Амьтан, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн дэх хувиргасан амьд организм, үлдэгдэл бодисыг илрүүлэх, шинжилгээний сүүлийн үеийн арга аргачлалыг нэвтрүүлэх, багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган ажиллах

Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын үзүүлэлтийг тодорхойлох чадавхыг нэмэгдүүлэх арга замыг судлах

 

 

Жилдээ

ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ЛАБОРАТОРИ

29

3.4.МХБ-ын 2019 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний 3.4 дэх заалтынхүрээнд:Хүнсний аюулгүй байдлыг хангах салбар дундын стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг ханган ажиллана.

2018 оны 05 сарын 2-ний өдрөөс 10-ний хооронд 6 суманд нийт  хүнсний 118 сорьцонд 306 үзүүлэлтээр, усны 23 сорьцонд  261 үзүүлэлтээр шинжилгээ сорилт шинжилгээ хийсэн.

2018 онд 4 суманд явуулын лаборатори ажиллуулан,Нян судлалын чиглэлээр усны 43сорьцонд  86 үзүүлэлтээр,хүнсний бүтээгдэхүүний 55сорьцонд 81 үзүүлэлтээр,Хими хор судлал,хорио цээрийн чиглэлээр усны 30сорьцонд 360үзүүлэлтээр,хүнсний102сорьцонд 281үзүүлэлтээр тус  тус сорилт шинжилгээ хийсэн.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ