Улаан бурхан өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын тандалт судалгаа хийгдэж байна.

2019 оны 5 сарын 30 190

2019 оны 5 дугаар сарын 15 ны өдрөөс 25 ны хооронд хийгдсэн Улаанбурхан  өвчний эсрэг нэмэлт дархлаажуулалтын хамралтад МХЕГазраас хийх тандалт судалгааны удирдамжаар тандалт судалгаа Улиастай суманд хийгдэж байна. Мөн хяналтаар сонгогдсон Тэлмэн суманд ажиллаж 30 айл өрх, бусад газраас 20 хүүхдийг  хамруулан хурууны тэмдэглэгээг  шалгаж тандалт хийлээ.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ